Κώδικες δεοντολογίας στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας

Τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας διέπονται από κανόνες έτσι όπως αποτυπώνονται στους κώδικες δεοντολογίας των επαγγελματικών συλλόγων και εταιρειών στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη οι επαγγελματίες. Οι επαγγελματικοί σύλλογοι και εταιρείες εναρμονίζουν τους κώδικές τους με αυτούς που ισχύουν στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εταιρείες όπου ανήκουν.

 Για παράδειγμα, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων έχει συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας που εναρμονίζεται με τον κώδικα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA) της οποίας είναι μέλος.

Αντίστοιχα, η Ελληνική Εταιρεία Συστημικής και Οικογενειακής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ) και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΚΕΨΟ) εναρμονίζονται με τον κώδικα της European Family Therapy Association (EFTA).

 H Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΨΕ), μέλος της οποίας είναι η ΕΛΕΣΥΘ, εναρμονίζεται με τον κώδικα της European Association for Psychotherapy (EAP).


 Οι κώδικες δεοντολογίας των κέντρων που εκπαιδεύουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουν να εναρμονίζονται με τους κώδικες των αντίστοιχων ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών.


 Στην πράξη, οι κώδικες δεοντολογίας διέπονται από ένα κοινό πνεύμα, με μέριμνα την διασφάλιση των ατόμων που ζητούν ψυχολογική στήριξη, ή συμμετέχουν σε έρευνα κ.λ.π.

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo Σχεδιασμός: Mine Logo